Những cách để nói cảm ơn trong tiếng Đức

Những cách để nói cảm ơn trong tiếng Đức

  1. Cách nói lch s:

Cách cảm ơn lịch sự và thông dụng nhất là:

- Dankeschön (Cảm ơn | Thank you)

- Danke sehr (Rất cảm ơn | Thank you very much)

Các cách nói ít phổ biến hơn bao gồm:

- Schönen Dank (Many thanks | Cảm ơn nhiều)

- Besten Dank (Best of thanks)

- Haben Sie vielen Dank! (Many thanks | Cảm ơn rất nhiều!)

- Ich bin Ihnen sehr dankbar (I'm very grateful/thankful to you. | Tôi rất biết ơn/cảm ơn bạn.)

- Ich danke Ihnen (I thank you | Cảm ơn!)

- Herzlichen Dank (Heartfelt thanks | Chân thành cảm ơn!)

- Ein herzliches Dankeschön (My/Our heartfelt thanks | Lời cảm ơn chân thành của tôi.)

- Danke vielmals (Many thanks), Ich danke Ihnen vielmals (Cảm ơn rất nhiều!)

- Vielen Dank (Many thanks | Cảm ơn nhiều!)

  1. Cách nói thân thiết/ thân mt

- Danke

- Vielen Dank (Many thanks)

- Danke vielmals (Many thanks)

- Tausend Dank (Thanks a million)

Đều có nghĩa là Cm ơn/ Cm ơn rt nhiu!

Trung tâm Tiếng Đức Đông Dương
  • 4 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  • Tel: (028) 7106 6866
  • Email: info@tils.edu.vn

  • Hotline

  • 0984 064 949

Liên hệ