Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Viết thư cũng là một hình thức giao tiếp mà chúng ta thường sử dụng hằng ngày. Tùy vào mục...