Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Hôm nay chúng ta nghe bài hát “Was Du Liebe nennst” được cover bởi Ambre Vallet nhé!  Lyris: Baby, gib...