Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Ngôn ngữ nào cũng có sự hiện diện của những từ vựng đẹp, cả về ý nghĩa lẫn phát âm,...