Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Nói về cha, có thể cha không mềm mỏng, vỗ về như mẹ. Cha khó tính, kiệm lời và cũng...