Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Chúng ta đều biết tiếng Đức là một ngôn ngữ khó, đôi khi có âm thanh giận giữ và không...