Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Tính từ tiếng Đức là 1 thành phần không kém phần quan trọng trong câu, thường có vai trò giúp...