Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Tuy nhiên, do tính chất riêng, tiếng lóng chỉ được sử dụng dưới dạng văn nói, chứ ít khi được...