Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Tiếng đức cho người mới bắt đầu, từ đâu và như thế nào? đây luôn là câu hỏi khi chúng...