Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Nhiều người cho rằng tiếng Đức khó học bởi những từ vựng dài lê thê và những cấu trúc ngữ...