Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Khác với tiếng Anh, Hàn, Trung, Nhật, đa phần chúng ta chưa từng tiếp xúc với tiếng Đức qua phim...