Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Khi chuyển danh từ từ số ít sang số nhiều trong tiếng Đức, bên cạnh việc đổi mạo từ thành...

Tiếng Đức bao gồm 06 cấp độ: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Tùy vào mục đích học tiếng Đức...

Chúng ta có 8 giới từ cơ bản luôn đi với dativ là: ab, aus, bei, mit, nach, seit, von,...

Bài viết này, TILS sẽ giúp các bạn củng cố một số cấu trúc câu hỏi cơ bản và từ...