Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Tiếng Đức bao gồm 06 cấp độ: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Tùy vào mục đích học tiếng Đức...

Chúng ta có 8 giới từ cơ bản luôn đi với dativ là: ab, aus, bei, mit, nach, seit, von,...

Bài viết này, TILS sẽ giúp các bạn củng cố một số cấu trúc câu hỏi cơ bản và từ...