Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Việc luyện kỹ năng viết thật sự rất quan trọng đối với người học tiếng Đức, nhưng đây cũng là...