Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Nếu không sử dụng ngoại ngữ mỗi ngày, khả năng thông thạo ngôn ngữ dường như là điều không thể....