Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Khi nào có thể chuyển câu chủ động sang câu bị động một cách trực tiếp? Khi nào chỉ được phép...