Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Chúng ta có 8 giới từ cơ bản luôn đi với dativ là: ab, aus, bei, mit, nach, seit, von,...

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Đức ngày càng tăng của các bạn học sinh, sinh viên, TILS tiếp...