Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Chúng ta có 8 giới từ cơ bản luôn đi với dativ là: ab, aus, bei, mit, nach, seit, von,...

Giới từ luôn có một vị trí rất quan trọng dù là trong bất cứ ngôn ngữ nào. Khi chúng...