Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Giống như trong tiếng Anh, tiếng Đức có bộ động từ khuyết thiếu. Động từ khuyết thiếu được tạo ra...