Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Chúng ta có 8 giới từ cơ bản luôn đi với dativ là: ab, aus, bei, mit, nach, seit, von,...

Cách sử dụng Nominativ, Akkusativ và Dativ trong tiếng Đức 1. Nominativ + Nominativ thường sử dụng trong câu như là chủ ngữ....