Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Danh từ trong tiếng Đức có thể tồn tại ở dạng số ít và số nhiều. Tuy nhiên, có những...