Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Giống của danh từ là một điểm ngữ pháp cơ bản trong tiếng Đức (gọi là das grammatische Geschlecht hoặc...

Danh từ trong tiếng Đức có thể tồn tại ở dạng số ít và số nhiều. Tuy nhiên, có những...