Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Cũng tương tự như trong tiếng Việt, trong một câu nói thông thường thì có chủ ngữ (Subjekt) và vị ngữ (Prädikat,...