Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Ngoài các tình huống xin lỗi đáng tiếc ở mức độ nhẹ và vừa phải, có nhiều tình huống nghiêm...

Với mỗi vấn đề trong cuộc sống, chúng ta thường có nhiều cách nói khác nhau, bao gồm cả việc...