Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Câu phụ (Nebensatz) là câu bổ nghĩa cho câu chính, giúp câu chính rõ nghĩa và hoàn chỉnh hơn. Câu...