Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Würden-Konjunktiv

So với Konjunktiv I và II thì Würden-Konjunktiv  sử dụng đơn giản hơn nhiều. Cũng như khi nói người ta không cần phải suy nghĩ lựa chọn nhiều như khi sử dụng Konjunktiv I và II, mặc dù vậy người nghe vẫn hiểu chính xác ý định của người nói. Có nhiều trường hợp bắt buộc phải sử dụng „würden“ thay thế Konjunktiv I và II, nếu không người nghe dễ hiểu nhầm giữa thể giả định và thời quá khứ thực thể. Ví dụ:

Ich wollte, sie gingen endlich.

Ich wollte, sie würden endlich gehen.

Möchtest du das machen?

                   Ich würde das schon machen.

Ở đây nếu ta trả lời „Ich machte das schon.“ người nghe sẽ không phân biệt được là Konjunktiv II hay làPräteritum.

Hình thể của Konjunktiv III

Würden-Konjunktiv chỉ có hai thời hiện tại và quá khứ

Thì hiện tại (Präsens)

ichwürdesagen (gehen).
duwürdestsagen (gehen).
er, sie, eswürdesagen (gehen).
wirwürdensagen (gehen).
ihrwürdetsagen (gehen).
Sie/siewürdensagen (gehen).

 

Thì quá khứ (Präteritum)

ichwürdegesagt haben.gegangen sein.
duwürdestgesagt haben.gegangen sein.
er, sie, eswürdegesagt haben.gegangen sein.
wirwürdengesagt haben.gegangen sein.
ihrwürdetgesagt haben.gegangen sein.
Sie/siewürdengesagt haben.gegangen sein.

 

Đáng nhớ:

–        Thời hiện tại và quá khứ chia giống nhau

–        Trong ngôn ngữ hàng ngày người ta hay sử dụng „Würden-Konjunktiv“ cho động từ chính (Vollverb). Trợ động từ và Modalverben thường sử dụng Konjunktiv I và II.