Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Thể giả định II (Konjunktiv II)

Nếu thể giả định I chủ yếu dùng để đưa lại lời nói của người khác một cách gián tiếp thì thể giả định II là một thế giới không thật, thế giới của „giả sử“, của mộng mơ, tưởng tượng…

Ich hätte dir geholfen, wenn ich…

          Er kämme zu mir und küße mich.

          Wenn ich ein Reichermann wäre,…

  1. Cách chia động từ

–        Regelmäßigen Verben: Dùng gốc động từ thì quá khứ (Präteritumstamm) và đuôi giả định(Konjunktiv-Endung)

–        Unregelmäßigen Verben: Cũng như trên nhưng nếu Stammvokal của gốc động từ là „a, o, u“ thì chúng sẽ bị biến đổi thành „ä, ö, ü“

 

Konjunktiv II mit Hilfsverben

Pronomenseinhabenwerden
ichwärehättewürde
duwär(e)sthättestwürdest
er, sie, eswärehättewürde
wirwärenhättenwürden
ihrwärethättetwürdet
Sie/siewärenhättenwürden

 

 

Konjunktiv II mit Modalverben

 

Pronomendürfenkönnenmögenmüssensollenwollen
ichdürftekönntemöchtemüsstesolltewollte
dudürftestkönntestmöchtestmüsstestsolltestwolltest
er, sie, esdürftekönntemöchtemüsstesolltewollte
wirdürftenkönntenmöchtenmüsstensolltenwollten
ihrdürftetkönntetmöchtetmüsstetsolltetwolltet
Sie/siedürftenkönntenmöchtenmüsstensolltenwollten

„sollen“ và „wollen“ không có Umlauf

  1. Thì trong thể giả định II

Chỉ có hai thời trong thể giả định II. Thời quá khứ và thời hiện tại

a. Thì hiện tại (Gegenwart)

Có hai cách để sử dụng Konjunktiv II trong thì hiện tại

–        Sử dụng “Würden-Konjunktiv”

Ich würde nach Hause gehen.

Er würde mir sein Geld leihen.

–        Sử dụng Präteritumstamm và đuôi Konjunktiv

Ich ginge nach Hause.

Er liehe mir sein Geld.

b. Thì quá khứ (Vergangenheit)

Chỉ có một thì quá khứ chung trong thể giả định II. Khi sử dụng dùng hình thể Konjunktiv II của„sein/haben“ và Partizip II.

wären / hätten + Partizip II

Wir hätten ein neues Haus gekauft.

          Er wäre bei nah zu spät gekommen.