Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Phần thứ 2 của loạt bài “Động từ bất quy tắc” chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn một cách chi tiết những động từ bất quy tắc trong tiếng Đức, bao gồm dạng nguyên thể (Infinitiv), dạng ở ngôi thứ 3 số ít (Präteritum và Perfekt).

InfinitivPräteritumPerfekt
reitenrittist geritten
rennenrannteist gerannt
riechenrochhat gerochen
rinnenrannist geronnen
rufenriefhat gerufen
saufensoffhat gessoffen
scheinenschienhat geschienen
schiebenschobhat geschoben
schießenschosshat geschossen
schlafenschliefhat geschlafen
schlagenschlughat geschlagen
schleichenschlichist geschlichen
schleifenschliffhat geschliffen
schließenschlosshat geschlossen
schlingenschlanghat geschlungen
schmeißenschmisshat geschmissen
schmelzenschmolzhat/ ist geschmolzen
schneidenschnitthat geschnitten
schreibenschriebhat geschrieben
schreienschriehat geschrien
schweigenschwieghat geschwiegen
schwimmenschwammist geschwommen
schwörenschworhat geschworen
sehensahhat gesehen
seinwarist gewesen
singensanghat gesungen
sinkensankist gessunken
sitzensaßhat/ ist gesessen
sollensolltehat gesollt
spinnensopannhat gesponnen
sprechensprachhat gesprochen
spingensprangist gesprungen
stechenstachhat gestoche
stehenstandhat/ist gestanden
stehlenstahlhat gestohlen
steigenstiegist gesstiegen
sterbenstarbist gestorben
stinkenstankhat gestunken
stoßenstießhat gestoßen
streichenstrichhat gestrichen
streitenstritthat gestritten
tragentrughat getragen
treffentrafhat getroffen
treibentriebhat getrieben
tretentrathat/ ist getreten
trinkentrankhat getrunken
tuntathat getan
verderbenverdarbist  verdorben
vergessenvergaßhat vergessen
verlierenverlorhat verloren
wachsenwuchsist gewachsen
waschenwuschhat gewaschen
werdenwurdeist geworden
werfenwarfhat geworfen
weigenwoghat gewogen
wissenwusstehat gewusst
wollenwolltehat gewollt
ziehenzoghat gezogen
zwingenzwanghat gezwungen

Các bạn hãy luyện tập bằng cách đặt câu với những động từ trên để đạt được kết quả tốt nhất khi học tiếng Đức nhé.