Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Cũng giống như tiếng Anh, trong tiếng Đức có rất nhiều động từ bất quy tắc, mà nếu muốn không nhầm lẫn, người học chỉ có thể học thuộc lòng. Trong loạt bài “Động từ bất quy tắc”, chúng tôi sẽ tổng hợp những động từ bất quy tắc trong tiếng Đức thành bảng theo thứ tự: Infinitiv – Präteritum – Perfekt (Dạng Präteritum và Perfekt được chia ở ngôi thứ 3 số ít).

 

InfinitivPräteritumPerfekt   
backenbacktehat gebacken   
befehlenbefahlhat befohlen   
beginnenbegannhat begonnen   
beißenbisshat gebissen   
biegenboghat gebogen   
bietenbothat geboten   
bindenbandhat gebunden   
bittenbathat gebeten   
blasenblieshat geblasten   
bleibenbliebist geblieben   
bratenbriethat gebraten   
brennenbranntehat gebrannt   
bringenbrachtehat gebracht   
denkendachtehat gedacht   
dürfendurftehat gedurft   
empfehlenempfahlhat empfohlen   
erschreckenerschrakist erschrocken   
essenhat gegessen   
fahrenfuhrist gefahren   
fallenfielist gefallen   
fangenfinghat gefangen   
findenfandhat gefunden   
fliegenflogist geflogen   
fliehenflohist geflohen   
fließenflossist geflossen   
fressenfraßhat gefressen   
frierenfrorhat gefroren   
gebengabhat gegeben   
gehengingist gegangen   
gelingengelangist gelungen   
genießengenosshat genossen   
geschehengeschahist geschehen   
gewinnengewannhat gewonnen   
gießengosshat gegossen   
grabengrubhat gegraben   
greifengriffhat gegriffen   
habenhattehat gehabt   
haltenhielthat gehalten   
hebenhobhat gehoben   
heißenhießhat geheißen   
helfenhalfhat geholfen   
kennenkanntehat gekannt   
kriechenkrochist gekrochen   
ladenludhat geladen   
lassenließhat gelassen   
laufenliefist gelaufen   
leidenlitthat gelitten   
leihenlienhat geliehen   
lesenlashat gelesen   
liegenlaghat/ist gelegen   
lügenloghat gelogen   
meidenmiedhat gemieden   
melkenmolkhat gemolken   
messenmaßhat gemessen   
mögenmochtehat gemocht   
müssenmusstehat gemusst   
nehmennahmhat genommen   
nennennanntehat genannt   
pfeifenpfiffhat gepfiffen   
ratenriethat greaten   
reibenriebhat gerieben   
reißenrisshat gerissen   

 

Các bạn hãy luyện tập bằng cách đặt câu với những ví dụ trên và chờ đón bài tổng hợp “Động từ bất quy tắc – Phần 2” nhé.