Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Herr Phạm Đức Trọng

Giám đốc trung tâm tiếng Đức - Ngoại ngữ Đông Dương

Frau Luisa Tress

Giáo viên Tiếng Đức

Herr Raik Kupfer

Giáo viên Tiếng Đức

Frau Vo Kim Ngoc

Giáo viên tiếng Đức

Herr Đoàn Trương Hiên

Giáo viên tiếng Đức

Frau Maike Thorenz

Giáo viên tiếng Đức