Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Có hơn 200 động từ bất quy tắc tiếng Đức. Động từ bất tắc trong tiếng Đức là một loại động từ có cách sử dụng không theo một quy tắc nào . Động từ bất quy tắc tiếng Đức khi sử dụng trong các thì khác nhau sẽ khác nhau và không theo quy tắc + đuôi như những động từ có quy tắc. Chính vì vậy chúng ta cần nắm rõ bảng động từ bất quy tắc tiếng Đức. Bảng động từ bất quy tắc tiếng Đức dưới đây chắc chắn sẽ giúp bạn học tiếng Đức hiệu quả hơn.

Bảng-động-từ-bất-quy-tắc-tiếng-Đức5

Danh sách động từ bất quy tắc tiếng Đức thường sử dụng 

 DANH SÁCH CÁC ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC TRONG TIẾNG ĐỨC
Präsens
(Hiện Tại)
Präteritum(QK)Perfekt
(Quá Khứ)
Ablautfolge
(Biến đổi âm)
anfangen (fangt an)fing anhat angefangena-i-a
hangenhinghat gehangena-i-a
behalten (behalt)behielthat behaltena-ie-a
braten (brat)briethat gebratena-ie-a
enthaltenenthalthat enthaltena-ie-a
entlassen (entlasst)entlieBhat entlassena-ie-a
erhalten (erhalt)erhielthat erhaltena-ie-a
fallen (fallt)fielist gefallena-ie-a
halten (halt)hielthat gehaltena-ie-a
lassen (lasst)lieBhat gelassena-ie-a
raten (rat)riethat geratena-ie-a
schlafen (schlaft)schliefhat geschlafena-ie-a
verhalten (verhalt)verhielthat verhaltena-ie-a
verlassen (verlasst)verlieBhat verlassena-ie-a
verraten (verrat)verriethat verratena-ie-a
betragen (betragt)betrughat betragena-u-a
einladen (ladt ein)lud einhat eingeladena-u-a
erfahren (erfahrt)erfuhrhat erfahrena-u-a
fahren (fahrt)fuhrist gefahrena-u-a
schlagen (schlagt)schlughat geschlagena-u-a
tragen (tragt)trughat getragena-u-a
wachsen (wachst)wuchsist gewachsena-u-a
waschen (wascht)wuschhat gewaschena-u-a
laufen (lauft)liefist gelaufenau-ie-au
bestehenbestandhat bestandene-a-a
brennenbranntehat gebrannte-a-a
denkendachtehat gedachte-a-a
entstehenentstandist entstandene-a-a
erkennenerkanntehat erkannte-a-a
kennenkanntehat gekannte-a-a
nennennanntehat genannte-a-a
rennenrannteist gerannte-a-a
sendensandtehat gesandte-a-a
stehenstandhat/ist gestandene-a-a
verstehenverstandhat verstandene-a-a
essen (isst)aBhat gegessene-a-e
fressen (frisst)fraBhat gefressene-a-e
geben (gibt)gabhat gegebene-a-e
geschehen (geschieht)geschahist geschehene-a-e
lesen (liest)lashat gelesene-a-e
messen (misst)maBhat gemessene-a-e
sehen (sieht)sahhat gesehene-a-e
treten (tritt)trathat/ist getretene-a-e
vergessen (vergisst)vergaBhat vergessene-a-e
vertreten (vertrltt)vertrathat vertretene-a-e
bewerben (bewlrbt)bewarbhat beworbene-a-o
brechen (bricht)brachhat gebrochene-a-o
empfehlen (empflehlt)empfahlhat empfohlene-a-o
erschrecken (erschrlckt)erschrakist erschrockene-a-o
gelten (gilt)galthat gegoltene-a-o
helfen (hilft)halfhat geholfene-a-o
nehmen (nimmt)nahmhat genommene-a-o
sprechen (spricht)sprachhat gesprochene-a-o
stehlen (stiehlt)stahlhat gestohlene-a-o
sterben (stirbt)starbist gestorbene-a-o
treffen (trifft)trafhat getroffene-a-o
werfen (wirft)warfgeworfene-a-o
gehengingist gegangene-i-a
hebenhobhat gehobene-o-o
werden (wird)wurdeist gewordene-u-o
schleichenschlichist geschlichenei-i-i
schneidenschnitthat geschnittenei-i-i
streitenstritthat gestrittenei-i-i
vergleichenverglichhat verglichenei-i-i
heißenhießhat gehießenei-ie-ie
leihenliehhat geliehenei-ie-ie
beweisenbewieshat bewiesenei-ie-ie
bleibenbliebist gebliebenei-ie-ie
entscheidenentschiedhat entschiedenei-ie-ie
erscheinenerschienist erschienenei-ie-ie
scheinenschienhat geschienenei-ie-ie
schreibenschriebhat geschriebenei-ie-ie
schreienschriehat geschrienei-ie-ie
schweigenschwieghat geschwiegenei-ie-ie
steigenstiegist gestiegenei-ie-ie
treibentriebhat getriebenei-ie-ie
uberweisenuberwieshat uberwiesenei-ie-ie
verzeihenverziehhat verziehenei-ie-ie
bringenbrachtehat gebrachti-a-a
beginnenbegannhat begonneni-a-e
besitzenbesaßhat besesseni-a-e
bittenbathat gebeteni-a-e
sitzensaßhat/ist gesesseni-a-e
gewinnengewannhat gewonneni-a-o
schwimmenschwammist geschwommeni-a-o
erfindenerfandhat erfundeni-a-u
findenfandhat gefundeni-a-u
gelingengelangist gelungeni-a-u
schwlndenschwandist geschwundeni-a-u
singensanghat gesungeni-a-u
sinkensankist gesunkeni-a-u

 

springen
trinken
verbinden
winden
zwingen
sprang
trank
verband
wand
zwang
ist gesprungen
hat getrunken
hat verbunden
hat gewunden
hat gezwungen
i-a-u
i-a-u
i-a-u
i-a-u
i-a-u
wissen (weiß)
liegen
wusste
lag
hat gewusst hat gelegeni-u-u
ie-a-e
beschlieBen
bieten
entschlieBen
erziehen
fliegen
fließen
frieren
riechen
schieben
verbieten
verlieren
ziehen
beschloss bot
bot
entschloss
erzog
flog
floss
fror
roch
schob
verbot
verlor
zog
hat beschlossen
hat geboten
hat entschlossen
hat erzogen
ist geflogen
ist geflossen
hat gefroren
hat gerochen
hat geschoben
hat verboten
hat verloren
hat/ist gezogen
ie-o-o
ie-o-o
ie-o-o
ie-o-o
ie-o-o
ie-o-o
ie-o-o
ie-o-o
ie-o-o
ie-o-o
ie-o-o
ie-o-o
kommen
tun
rufen
kam
tat
rief
ist gekommen
hat getan
hat gerufen
o-a-o
u-a-a
u-ie-u
betrugen lugenbetrog
log
hat betrogen
hat gelogen
u-o-o
u-o-o