Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Cách chia đuôi tính từ  tiếng Đức đứng sau mạo từ không xác định dạng số ít (ein, eine, ein) và các đại từ sở hữu sẽ được minh hoạ trong các bảng sau đây:

Tính từ đứng sau đại từ sở hữu

  Maskulin Fermimin Neutrum Plural
Nom. mein alter

Hut

meine alte

Kiste

mein altes

Buch

meine alten

Bücher

Gen. Meines  alten

Hut

meiner alten

Kiste

meines alten

Buches

meiner alten

Bücher

Dat. Meinem  alten

Hut

meiner alten

Kiste

meinem  alten

Buch

meiner alten

Bücher

Akk. Meinen  alten

Hut

meine alte

Kiste

mein altes

Buch

meine alten

Bücher

 

Tính từ đứng sau mạo từ không xác định ein, eine, ein

Bởi vì các mạo từ không xác định ein, eine, ein không tồn tại ở dạng số nhiều, nên tính từ theo sau cũng được chia như trong trường hợp không có mạo từ. Cách xây dựng đuôi tính từ này cũng được áp dụng khi tính từ đứng sau viel hay số đếm (zwei)

  Maskulin Fermimin Neutrum Plural
Nom. alter Hut alte Kiste altes Buch alte Bücher
Gen. alten Hutes alter Kiste alten Buches alter Bücher
Dat. altem Hut alter Kiste altem Buch alten Bücher
Akk. alten Hut alte Kiste altes Buch alte Bücher