Học Tiếng Đức B1

Học Tiếng Đức B1

Thời gian học

Thời gian học Có thể chọn các ngày: Thứ 3, 5 hoặc Thứ 2, 4 hoặc Thứ 4, 6
Có thể chọn buổi sáng/chiều/tối
Sáng: 8:00 - 11:30
Chiều: 13:30 - 17:00
Tối: 17:45 - 21:00
Số tiết học trong tuần
(1 tiết=45p)
Mỗi buổi 3 tiếng = 4 tiết;
8 tiết / tuần
Thời lượng khóa học 25 tuần
Giáo trình MENSCHEN - Giáo trình mới nhất và được phát miễn phí
Giáo viên Người Đức và Người Việt
Học phí B1.1: 5.600.000 VND
B1.2: 5.600.000 VND
LỊCH KHAI GIẢNG KHAI GIẢNG HẰNG TUẦN

Chủ đề bài học

STT Chủ đề bài học
Cấp độ B1.1
- Tổng số tuần học: 12,5 tuần
- Tổng số tiết học:
1 Cách miêu tả tính cách con người
Ngữ pháp: Danh từ hóa tính từ
2 Tiếng Đức trong công việc và kinh doanh
Ngữ pháp: Sử dụng thì quá khứ Präteritum
3 Các loại hình nhà ở tại Đức
Ngữ pháp: Câu quan hệ với đại từ quan hệ chia ở Dativ và đại từ quan hệ làm tân ngữ giới từ trong câu
4 Tiếng Đức trong ngành dịch vụ khách hàng
Ngữ pháp: Liên từ obwohl và trạng từ trotzdem
5 Nói về dự định tương lai
Ngữ pháp: Thì tương lai đơn (thì tương lai loại I)
6 Diễn đạt lời mời và cách ứng xử ở bàn ăn
Ngữ pháp: Liên từ falls
7 Mẫu câu dùng khi tư vấn ai đó
Ngữ pháp: Câu nguyên mẫu với zu (zu-infinitiv)
8 Nói về điểm mạnh và điểm yếu, phát kiểu ý kiến nhận xét
Ngữ pháp: Liên từ da, während, bevor
9 Sức khỏe, thể thao, chế độ dinh dưỡng
Ngữ pháp: Chia đuôi tính từ trong so sánh nhất và so sánh hơn
10 Nói về những điều nuối tiếc trong quá khứ, những dự định không thực hiện được.
Ngữ pháp: Câu điều kiện không có thật trong quá khứ (Konjunktiv II)
11 Những khoảnh khắc hạnh phúc đã trải qua
Ngữ pháp: Thì quá khứ hoàn thành (Plusquamperfekt) và liên từ Nachdem
12 Sự kiện trong công ty
Ngữ pháp: Đuôi tính từ ở Genitiv, giới từ trotz
Cấp độ B1.2
- Tổng số tuần học: 12,5 tuần
- Tổng số tiết học:
13 Cách diễn đạt ngôn ngữ trong tình huống hiểu nhầm
Ngữ pháp: Liên từ và đại từ chỉ nguyên nhân kết quả: darum, deswegen, daher, aus dem Grund, nämlich, wegen
14 Đăng ký khóa học ngắn hạn nâng cao.
Ngữ pháp: Phân từ 1 và phân từ 2 (Partizip I và II)
15 Đơn xin việc và phỏng vấn xin việc
Ngữ pháp: Liên từ hai thành phần: nicht nur.... sondern auch, sowohl.... als auch
16 Những kỷ niệm thời niên thiếu
Ngữ pháp: nicht/nur brauchen + Zu-Infinitiv
17 Nghệ thuật và hội họa
Ngữ pháp: Cấu trúc câu với đại từ „es“
18 Chính trị và xã hội ở Đức
Ngữ pháp: Liên từ hai thành phần weder... noch, entweder.... oder, zwar.... aber
19 Du lịch
Ngữ pháp: Liên từ hai thành phần je …. desto/umso, trạng từ chỉ cách thức denn, doch, eigentlich, ja
20 Làm quen và bình luận về một số quy tắc trong đời sống tại Đức
Ngữ pháp: Liên từ indem, sodass
21 Xem hòa nhạc và tham dự sự kiện
Ngữ pháp: Giới từ chỉ thời gian và địa điểm innerhalb, außerhalb, um … herum, an/am … entlang
Câu bị động ở thì hiện tại với động từ khuyết thiếu (Modalverb)
22 Sự kiện lịch sử của nước Đức
Ngữ pháp: Câu bị động với thì quá khứ Perfekt và thì quá khứ Präteritum
23 Môi trường và khí hậu
Ngữ pháp: Liên từ (an)statt/ohne.... zu, (an)statt/ohne dass
24 LNói về viễn cảnh trong tương lai
Ngữ pháp: Liên từ damit, um... zu, als ob

Thời gian học

Thời gian học Có thể chọn các ngày Thứ 3, 5, 7 hoặc Thứ 2, 4, 6
Có thể chọn buổi sáng/chiều/tối
Sáng: 8:00 - 11:30
Chiều: 13:30 - 17:00
Tối: 17:45 - 21:00
Số tiết học trong tuần
(1 tiết=45p)
Mỗi buổi 3 tiếng = 4 tiết;
12 tiết/tuần
Thời lượng khóa học 17 tuần
Giáo trình MENSCHEN Giáo trình mới nhất và được phát miễn phí
Giáo viên Người Đức và Người Việt
Học phí B1.1: 5.600.000
B1.2: 5.600.000
LỊCH KHAI GIẢNG KHAI GIẢNG HẰNG TUẦN

Chủ đề bài học

STT Chủ đề bài học
Cấp độ B1.1
- Tổng số tuần học: 8,5 tuần
- Tổng số tiết học: 100 tiết
1 Cách miêu tả tính cách con người
Ngữ pháp: Danh từ hóa tính từ
2 Tiếng Đức trong công việc và kinh doanh
Ngữ pháp: Sử dụng thì quá khứ Präteritum
3 Các loại hình nhà ở tại Đức
Ngữ pháp: Câu quan hệ với đại từ quan hệ chia ở Dativ và đại từ quan hệ làm tân ngữ giới từ trong câu
4 Tiếng Đức trong ngành dịch vụ khách hàng
Ngữ pháp: Liên từ obwohl và trạng từ trotzdem
5 Nói về dự định tương lai
Ngữ pháp: Thì tương lai đơn (thì tương lai loại I)
6 Diễn đạt lời mời và cách ứng xử ở bàn ăn
Ngữ pháp: Liên từ falls
7 Mẫu câu dùng khi tư vấn ai đó
Ngữ pháp: Câu nguyên mẫu với zu (zu-infinitiv)
8 Nói về điểm mạnh và điểm yếu, phát kiểu ý kiến nhận xét
Ngữ pháp: Liên từ da, während, bevor
9 Sức khỏe, thể thao, chế độ dinh dưỡng
Ngữ pháp: Chia đuôi tính từ trong so sánh nhất và so sánh hơn
10 Nói về những điều nuối tiếc trong quá khứ, những dự định không thực hiện được.
Ngữ pháp: Câu điều kiện không có thật trong quá khứ (Konjunktiv II)
11 Những khoảnh khắc hạnh phúc đã trải qua
Ngữ pháp: Thì quá khứ hoàn thành (Plusquamperfekt) và liên từ Nachdem
12 Sự kiện trong công ty
Ngữ pháp: Đuôi tính từ ở Genitiv, giới từ trotz
Cấp độ B1.2
- Tổng số tuần học: 8,5 tuần
- Tổng số tiết học: 100 tiết
13 Cách diễn đạt ngôn ngữ trong tình huống hiểu nhầm
Ngữ pháp: Liên từ và đại từ chỉ nguyên nhân kết quả: darum, deswegen, daher, aus dem Grund, nämlich, wegen
14 Đăng ký khóa học ngắn hạn nâng cao.
Ngữ pháp: Phân từ 1 và phân từ 2 (Partizip I và II)
15 Đơn xin việc và phỏng vấn xin việc
Ngữ pháp: Liên từ hai thành phần: nicht nur.... sondern auch, sowohl.... als auch
16 Những kỷ niệm thời niên thiếu
Ngữ pháp: nicht/nur brauchen + Zu-Infinitiv
17 Nghệ thuật và hội họa
Ngữ pháp: Cấu trúc câu với đại từ „es“
18 Chính trị và xã hội ở Đức
Ngữ pháp: Liên từ hai thành phần weder... noch, entweder.... oder, zwar.... aber
19 Du lịch
Ngữ pháp: Liên từ hai thành phần je …. desto/umso, trạng từ chỉ cách thức denn, doch, eigentlich, ja
20 Làm quen và bình luận về một số quy tắc trong đời sống tại Đức
Ngữ pháp: Liên từ indem, sodass
21 Xem hòa nhạc và tham dự sự kiện
Ngữ pháp: Giới từ chỉ thời gian và địa điểm innerhalb, außerhalb, um … herum, an/am … entlang
Câu bị động ở thì hiện tại với động từ khuyết thiếu (Modalverb)
22 Sự kiện lịch sử của nước Đức
Ngữ pháp: Câu bị động với thì quá khứ Perfekt và thì quá khứ Präteritum
23 Môi trường và khí hậu
Ngữ pháp: Liên từ (an)statt/ohne.... zu, (an)statt/ohne dass
24 Nói về viễn cảnh trong tương lai
Ngữ pháp: Liên từ damit, um... zu, als ob

Thời gian học

Thời gian học Thứ 2 - thứ 6
3 lớp:
Lớp sáng: 8:00-11:30
Lớp chiều: 13:30-17:00
Lớp tối: 17:45-21:00
Số tiết học trong tuần
(1 tiết=45p)
Mỗi buổi 3 tiếng = 4 tiết;
20 tiết/tuần
Thời lượng khóa học 10 tuần
Giáo trình MENSCHEN Giáo trình mới nhất và được phát miễn phí
Giáo viên Người Đức và Người Việt
Học phí B1.1: 5.600.000 VND
B1.2: 5.600.000 VND
LỊCH KHAI GIẢNG KHAI GIẢNG HẰNG TUẦN

Chủ đề bài học

STT Chủ đề bài học
Cấp độ B1.1
- Tổng số tuần học: 5 tuần
- Tổng số tiết học: 100 tiết
1 Cách miêu tả tính cách con người
Ngữ pháp: Danh từ hóa tính từ
2 Tiếng Đức trong công việc và kinh doanh
Ngữ pháp: Sử dụng thì quá khứ Präteritum
3 Các loại hình nhà ở tại Đức
Ngữ pháp: Câu quan hệ với đại từ quan hệ chia ở Dativ và đại từ quan hệ làm tân ngữ giới từ trong câu
4 Tiếng Đức trong ngành dịch vụ khách hàng
Ngữ pháp: Liên từ obwohl và trạng từ trotzdem
5 Nói về dự định tương lai
Ngữ pháp: Thì tương lai đơn (thì tương lai loại I)
6 Diễn đạt lời mời và cách ứng xử ở bàn ăn
Ngữ pháp: Liên từ falls
7 Mẫu câu dùng khi tư vấn ai đó
Ngữ pháp: Câu nguyên mẫu với zu (zu-infinitiv)
8 Nói về điểm mạnh và điểm yếu, phát kiểu ý kiến nhận xét
Ngữ pháp: Liên từ da, während, bevor
9 Sức khỏe, thể thao, chế độ dinh dưỡng
Ngữ pháp: Chia đuôi tính từ trong so sánh nhất và so sánh hơn
10 Nói về những điều nuối tiếc trong quá khứ, những dự định không thực hiện được.
Ngữ pháp: Câu điều kiện không có thật trong quá khứ (Konjunktiv II)
11 Những khoảnh khắc hạnh phúc đã trải qua
Ngữ pháp: Thì quá khứ hoàn thành (Plusquamperfekt) và liên từ Nachdem
12 Sự kiện trong công ty
Ngữ pháp: Đuôi tính từ ở Genitiv, giới từ trotz
Cấp độ B1.2
- Tổng số tuần học: 5 tuần
- Tổng số tiết học: 100 tiết
13 Cách diễn đạt ngôn ngữ trong tình huống hiểu nhầm
Ngữ pháp: Liên từ và đại từ chỉ nguyên nhân kết quả: darum, deswegen, daher, aus dem Grund, nämlich, wegen
14 Đăng ký khóa học ngắn hạn nâng cao.
Ngữ pháp: Phân từ 1 và phân từ 2 (Partizip I và II)
15 Đơn xin việc và phỏng vấn xin việc
Ngữ pháp: Liên từ hai thành phần: nicht nur.... sondern auch, sowohl.... als auch
16 Những kỷ niệm thời niên thiếu
Ngữ pháp: nicht/nur brauchen + Zu-Infinitiv
17 Nghệ thuật và hội họa
Ngữ pháp: Cấu trúc câu với đại từ „es“
18 Chính trị và xã hội ở Đức
Ngữ pháp: Liên từ hai thành phần weder... noch, entweder.... oder, zwar.... aber
19 Du lịch
Ngữ pháp: Liên từ hai thành phần je …. desto/umso, trạng từ chỉ cách thức denn, doch, eigentlich, ja
20 Làm quen và bình luận về một số quy tắc trong đời sống tại Đức
Ngữ pháp: Liên từ indem, sodass
21 Xem hòa nhạc và tham dự sự kiện
Ngữ pháp: Giới từ chỉ thời gian và địa điểm innerhalb, außerhalb, um … herum, an/am … entlang
Câu bị động ở thì hiện tại với động từ khuyết thiếu (Modalverb)
22 Sự kiện lịch sử của nước Đức
Ngữ pháp: Câu bị động với thì quá khứ Perfekt và thì quá khứ Präteritum
23 Môi trường và khí hậu
Ngữ pháp: Liên từ (an)statt/ohne.... zu, (an)statt/ohne dass
24 Nói về viễn cảnh trong tương lai
Ngữ pháp: Liên từ damit, um... zu, als ob

Các chương trình khuyến mãi đặc biệt:

  • Giảm 15% cho học viên đăng kí 2 trình độ liên tục.
  • Giảm 10% cho học viên đăng kí 2 cấp độ liên tục.
  • Giảm 10% cho học viên đăng kí học theo nhóm từ 3 học viên trở lên.
  • Giảm 10% cho học viên đăng kí khóa học 7 ngày trước khi khai giảng.
Trung tâm Tiếng Đức Đông Dương
  • 4 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  • Tel: (028) 7106 6866
  • Email: info@tils.edu.vn

  • Hotline

  • 0984 064 949

Liên hệ

Hotline: 0984 064 949