Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Tại một trường ở Berlin, Đức, học sinh được tự lựa chọn môn học yêu thích, tự quyết định thời...